Plus Taxaties breidt dienstverlening verder uit voor Buy To Let taxaties

Plus Taxaties gaat de samenwerking aan met RNHB.

Uw beleggingspand taxeren? Nadat we vorig jaar onze dienstverlening al hadden geïntensiveerd op het gebied van Buy to Let taxaties hebben we dit met de toevoeging van financier RNHB verder kunnen uitbreiden.

Plus Taxaties is een jonge en snelgroeiende organisatie. Vanuit onze kantoren in Amsterdam en Den Haag houden wij ons dagelijks bezig met uiteenlopende taxatievraagstukken. Onze opdrachtgevers zijn beleggers, particulieren, gemeenten en woningcorporaties.

Bent u op zoek naar een taxatie voor een beleggingsobject? Plus Taxaties is uw partner voor taxaties bij de financiers Casarion, Domivest, Mogelijk, NIBC, RNHB en Solidbriq.

Wij staan garant voor zeer korte doorlooptijden, kwaliteit en scherpe tarieven. Neem contact met ons op voor meer informatie via
telefoonnummer 070-2046000, of per e-mail info@plus-taxaties.nl.

Op 25 juni jl. heeft het NVM kenbaar gemaakt dat het nieuwe model ‘Taxatierapport Woonruimte 2021’ wordt uitgesteld. Oorspronkelijk zou het nieuwe taxatiemodel op 1 juli 2021 ingaan, maar wordt nu verplaatst naar
1 oktober 2021.

 

De achterliggende reden dat de ingebruikname van het nieuwe model wordt uitgesteld, heeft er mee te maken dat deze software technisch nog niet naar behoren werkt. Meer specifiek verliep de aflevering van taxatierapporten naar de stakeholders nog niet goed. De betrokken organisaties achten dit onderdeel dermate essientieel, dat uitstel onoverkomelijk is geworden.

Het officiële persbericht  van het NVM hierover kunt u middels de link ophalen. Onze taxateurs hebben de opleiding ten aanzien van het nieuwe model positief afgerond, wij zijn er (wel) klaar voor!

 

Op 9 februari is de motie van Beckerman in de tweede kamer aangenomen. De motie van Beckerman houdt in dat de huurprijsverhoging van huurwoningen in de sociale sector in 2021 wordt bevroren.

Navolgend aan het besluit heeft minister Ollongren (BZK) in een brief aan de tweede kamer laten weten hoe de uitvoering van de motie er uit komt te zien.

Plus Taxaties betwijfelt de effectiviteit van de huurbevriezing. Daarmee staan wij achter de opinie van Aedes.

Huurbevriezing komt niet alleen ten goede aan de doelgroep

In de brief aan de tweede kamer staat beschreven dat de huurbevriezing voor de gehele gereguleerde huursector gaat gelden. Grotendeels komt dit ten goede aan de gewenste doelgroep (de huurders met een smalle beurs), maar doordat er niet wordt gekeken naar de huishoudelijke inkomens, profiteren ook huurders van de maatregel welke dit niet nodig hebben – de zogenoemde scheefhuurders.

Onze aanbeveling aan de minister zal zijn om de “huurkorting” toe te kennen via de huurtoeslagregeling. Zodoende heeft de maatregel (enkel) impact op de gewenste doelgroep.

De vraag is of verhuurders voldoende worden gecompenseerd

Aan de andere kant komt de rekening van de huurbevriezing te liggen bij de verhuurder.
Minister Ollongren geeft aan dat de verhuurders gecompenseerd worden via de verhuurderheffing, hiervoor is 200 miljoen vrijgemaakt. Echter, de vraag is of de door de minister aangegeven compensatie van de verhuurdersheffing voldoende opweegt tegen het “gemis” aan huurinkomsten.

Tevens valt het te betwijfelen dat de de verhuurder pro rato niet alsnog meer aan verhuurdersheffing gaat betalen. Namelijk de stijging van de marktprijs afhankelijke WOZ waarde, die de basis is voor de verhuurdersheffing, is nog niet bekend en laat de verhuurder in onzekerheid.

Onze aanbeveling aan de minister zou dan ook zijn om een volledige doorrekening van de verhuurdersheffing uit te voeren, zodat het voor de verhuurder écht duidelijk gaat worden wat de maatregel voor de portemonnee gaat betekenen.

De Europese Bankautoriteit (EBA) heeft richtlijnen ontwikkeld voor het aangaan en monitoren van leningen. Deze richtlijnen houden onder andere in dat gekeken wordt naar de waarde van het onderliggende vastgoed. Voor zorginstellingen een actueel thema omdat de Nederlandse toezichthouder DNB heeft aangegeven deze richtlijn over te nemen. Dat betekent dat zorginstellingen vanaf medio 2022 worden geconfronteerd met de marktwaarde voor het bepalen van de waarde van het onderliggende vastgoed.

EBA GL 2020 06 Final Report on GL on loan origination and monitoring

Op grond van de Woningwet dienen woningcorporaties voor de jaarrekening het vastgoed in exploitatie te waarderen op basis van marktwaarde in verhuurde staat. Het waarderingshandboek beoogt de toegelaten instellingen te ondersteunen in het proces om tot waardering op marktwaarde te komen.

Op 30 oktober jl. is het Handboek Marktwaardering 2020gepubliceerd. Wij hebben de belangrijkste wijzigingen voor u opgesomd. Lees verder om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen.

Belangrijkste wijzigingen: 

  • De minimale mutatiekans is verhoogd naar 4%;
  • Het renovatiejaar is toegevoegd aan de objectgegevens bij woongelegenheden ter vervanging van het bouwjaar bij bepaling van de normonderhoud;
  • De verwerking van de overdrachtsbelasting in de rekenmodellen, als gevolg van (voorgenomen) wetgeving;
  • Het laten uitvoeren van kwartaaltaxaties in een taxatiecyclus. Als hiervoor wordt gekozen dient een markttechnische update naar einde jaar te worden uitgevoerd.
  • Aanpassing van alle normen en parameters naar peildatum 31 december 2020;
  • Complexen die grootschalig worden onderhouden of gerenoveerd dienen te worden getaxeerd volgens een full-taxatie, op basis van de verwachte kasstromen na de ingreep gecorrigeerd met de investeringskosten.

Meer informatie of vragen over de gevolgen van het handboek 2020 voor uw organisatie? Neem contact op met onze taxateurs via info@plus-taxaties.nl.

Vanuit de Woningwet is vastgelegd dat iedere woningcorporatie verplicht is toezicht te houden op de financiën. Het (verplichte) instrument dat hiervoor gebruikt wordt is het ‘Reglement Financieel beleid en beheer’. In dit regelement zijn de uitgangspunten omtrent het financieel beleid en beheer, de organisatie en de betrokkenheid van het intern toezicht op het beheer vastgelegd. Het regelement dient door de Raad van Commissarissen en de Autoriteit Woningcorporaties worden goedgekeurd.

De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties heeft onderlaatst een handreiking gedeeld, waarin het gehele brede spectrum van toezicht op financiën binnen woningcorporaties wordt beschreven. De handreiking biedt diverse toetsingsmaatstaven, en helpt de toezichthouder zodoende kritisch te blijven op de financiële beleid van de corporatie.

De handreiking financieel toezicht is middels deze link op te halen.

GRESB is de benchmark als het gaat om duurzaamheid. Meer dan 100 institutionele en financiële investeerders nemen deel aan de benchmark. Wij houden de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid nauwlettend in de gaten, ook om mee een schuin oog mee te kijken of de verduurzamingssnelheid “snel” genoeg is om de geldende duurzaamheidstargets te halen. Via deze link zijn de 2019 resultaten beschreven.

Steeds vaker dient er een data uitwisseling plaats te vinden tussen de corporatie en de banken. Op basis van de verstrekte data door de corporaties, vindt besluitvorming door banken omtrent financieringen en beheer van leningen plaats. Daarnaast zijn de bancaire instellingen ook verplicht een risico inschatting te maken over de lopende leningen in de portefeuille en de onderliggende (on)zekerheden.

Om eenduidigheid te creëren in de data aanlevering richting de banken, heeft de SBR samenwerking de vastgoedtaxonomie gedefinieerd.

De Gebruikershandleiding-Vastgoedtaxonomie dient als leidraad te worden gehanteerd bij het opstellen van vastgoedrapportages op basis van de Vastgoedtaxonomie.