Taxatieproces

Plus Taxaties staat voor een transparant taxatieproces. Weten wat van we elkaar mogen verwachten en op welk moment is de sleutel tot het uitvoeren van een goede taxatie.

Meer weten over ons proces?

Het bundelen van ervaringen
We hebben onze ervaringen gebundeld in een procesflow die we met onze klant van begin tot eind samen doorlopen. Door deze werkwijze zoveel mogelijk te standaardiseren weten alle betrokkenen wat op welk moment van hen gevraagd wordt en zijn we in staat om te werken met scherpe planningen. Per taxatieopdracht bekijken we met onze opdrachtgever in welke mate we aansluiten bij het elf stappenplan, zoals beschreven.

  1. 1 Opdrachtverstrekking

   Tijdens de opdrachtverstrekking komen klantwensen aan bod en worden afspraken gemaakt over de inhoud en reikwijdte van een opdracht.

  2. 2 Kick-off

   Bij aanvang van een taxatieopdracht geven we onze opdrachtgevers gelegenheid om gebruik te maken van een kick-off sessie.
   Tijdens de sessie maken we afspraken over proces, planning, methodiek en (data-)kwaliteit.

  3. 3 Data verzameling

   De eerste stap om tot een taxatie te komen is het verzamelen van alle benodigde gegevens.

   We helpen onze opdrachtgever bij het organiseren van de dataverzameling en waar nodig het structureren van een dataset.
   Het komt voor dat het bronsystemen van onze opdrachtgever niet is ingericht op het vastleggen van taxatiegegevens en gekozen is om in aparte werkdocumenten de “ontbrekende” informatie vast te leggen.

   We delen onze ervaringen om ervoor te zorgen dat onze opdrachtgevers een juiste en volledige dataset kunnen samenstellen en data integriteit geborgd is. Hiervoor hebben we diverse hulpmiddelen waarvan gebruikt gemaakt kan worden, bijvoorbeeld een datasheet waar alle gevraagde taxatiegegevens in zijn opgenomen.

  4. 4 Data validatie

   We valideren de ontvangen dataset om daarmee de kwaliteit van de taxaties te verhogen. Onze bevindingen rapporteren we in een rapportage en delen deze met onze opdrachtgever.

  5. 5 Opname

   Onze taxateurs voeren een opname ter plaatse uit van het te taxeren vastgoed. De opnames worden intern of extern uitgevoerd, afhankelijk van het type taxatie. Uiteraard geven wij een toelichting op het effect van één van de keuzes op de schattingsnauwkeurigheid van een taxatie.

   In praktijk zien we steeds vaker dat bezichtigingen worden begeleid door onze opdrachtgever. Onze ervaring is dat deze aanpak zijn vruchten afwerpt omdat daarmee een juiste balans ontstaat tussen het benutten van marktkennis van een taxateur en de specifieke kennis over het vastgoed en omgeving vanuit de ervaringen van onze opdrachtgevers.

  6. 6 Concept taxaties

   De concept taxaties worden volgens afgesproken planning opgeleverd. De concept taxaties bestaan ten minste uit het opleveren van een rapportage met inzicht in- en onderbouwing van referenties.

  1. 7 Beoordelen concept taxaties

   De concept taxaties worden inhoudelijk getoetst door onze opdrachtgever. In een conceptbespreking geven we een toelichting op gehanteerde uitgangspunten en bieden een toelichting op onder andere marktontwikkelingen, referenties en onze visie op het vastgoed. Vragen en opmerkingen komen uitgebreid aan bod.

  2. 8 Opleveren herziene/ definitieve taxaties

   Deze tussenstap is ervoor om eventuele correcties in de taxaties aan te passen. Het komt nog wel eens voor dat aannames in een concept taxaties worden herzien, bijvoorbeeld door actualisatie van de brongegevens.

  3. 9 Opleveren rapportage

   De taxatierapportages worden definitief gemaakt en aangeboden aan onze opdrachtgever. Afhankelijk van het type opdracht verschilt de inhoud van de rapportages. Wij leveren gebruikelijk een mantelrapportage, objectrapportage inclusief kasstroomoverzichten, referentieonderzoek en alle verplichte bijlagen op.

  4. 10 Verantwoording

   De inhoud van deze processtap is afhankelijk van het type taxatieopdracht. Ons uitgangspunt is dat onze specialisten betrokken zijn bij het gehele taxatieproces, tot en met eventuele verantwoording richting een interne organisatie, accountants en/of toezichthouders.

  5. 11 Evaluatie

   Na afloop van een taxatieopdracht evalueren we samen met onze opdrachtgever het taxatieproces. Hierbij is gelegenheid voor een terugblik en maken we afspraken om continue kwaliteitsverbetering te borgen.

Meer weten over ons proces?